2008 MGNOC Oregon State Rally

2008 MGNOC Oregon State Rally
J N Smyth kicks back
Photo: Steve Ford